Algemene voorwaarden

VERHUURVOORWAARDEN VAN KIDS PARTY RENT EN LOW BUDGET RENT

OVEREENKOMST

1 huurovereenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met verhuurder, hierna te noemen Kids Party Rent / Low Budget Rent, aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van wederpartij gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk na door verhuurder verleende toestemming. De wederpartij kan geen rechten voor de toekomst ontlenen aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden.

2 huurprijzen

Alle op prijslijsten en offertes genoemde prijzen, gelden per stuk, per dag, exclusief transportkosten en inclusief B.T.W. (weekend geldt als 1 dag). Voor meerdaagsehuur geldt; - 1e huurdag 100 % van de daghuur; - 2e huurdag 50 % van de daghuur; - 3e en de daarop volgende huurdagen 25 % van de daghuur per volgdag.

3 Nederlands grondgebied

De huur wordt alleen toegestaan op Nederlands grondgebied. Verplaatsing van het gehuurde door huurder buiten deze landsgrenzen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming.

4 legitimatie

Bij het door de huurder zelf afhalen van huurgoederen, kan Kids Party Rent / Low Budget Rent de huurder verplichten tot het overleggen van een 2 geldige legitimatiebewijzen.

5 waarborgsom

Huurder kan, indien deze niet op rekening huurt, een waarborgsom gevraagd worden. De hoogte van de waarborgsom is in overeenstemming met de waarde van het gehuurde. De waarborgsom is geen voorschot op de huur en wordt pas aan de huurder geretourneerd, op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

LEVERING, OVERMACHT EN RISICO

6 aanvang huurperiode

De huur gaat in:

- bij bezorging: op het moment van aflevering van de gehuurde goederen door Kids Party Rent / Low Budget Rent op de overeengekomen plaats.

- bij afhalen: op moment van in ontvangst nemen van de goederen door de klant aan het magazijn van Kids Party Rent / Low Budget Rent

7 einde huurperiode

De huur eindigt: door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. De huurder is van rechtswege verplicht de gehuurde goederen terug te bezorgen bij Kids Party Rent / Low Budget Rent, tenzij nadrukkelijk is overeengekomen dat de goederen door Kids Party Rent / Low Budget Rent worden opgehaald. Voor iedere week dat wederpartij nalaat het gehuurde bij Kids Party Rent / Low Budget Rent terug te bezorgen, wordt een boete in rekening gebracht gelijk aan 20% van de totale huursom vermeerderd met het over die week verschuldigde bedrag aan huur. Een gedeelte van een week geldt hierbij als een volle week. Door het door de wederpartij te kort schieten in de nakoming van de huurovereenkomst, de huurder surséance van betaling heeft aangevraagd, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, of de huurder geraakt in staat van faillissement. Kids Party Rent / Low Budget Rent is gerechtigd de overeenkomst, of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd het recht van Kids Party Rent / Low Budget Rent op vergoeding van kosten, schaden en rente. In deze gevallen is Kids Party Rent / Low Budget Rent altijd gerechtigd om de goederen bij de huurder terug te halen. De huurder machtigt bij dezen Kids Party Rent / Low Budget Rent zich toegang te verschaffen tot de plaats waar het gehuurde zich bevindt. Kids Party Rent / Low Budget Rent is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke, door huurder of derden, i.v.m. het terughalen van het gehuurde cq. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden.

8 annulering

Bij annuleren van (een deel van) een door de huurder geplaatste order, is de huurder kosten verschuldigd:

- bij annulering tot 4 weken voor aanvang huurperiode 10% van de totale huurwaarde van het geannuleerde;

- tot 2 weken voor aanvang huurperiode 25%; - tot 1 week voor aanvang huurperiode 40%;

- 1 week of minder 50%;

- op de dag van ingang huurperiode 100% van het totale huurbedrag.

9 wederverhuur

Huurder mag de gehuurde goederen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kids Party Rent / Low Budget Rent onderverhuren, wederverhuren of anderszins in gebruik geven aan derden.

10 verzekering, belasting, vergunningen

Gedurende de gehele huurperiode dient de huurder het gehuurde, indien dit door de aard van het gehuurde noodzakelijk is, te verzekeren tegen brand, diefstal, lekkage e.d.. Huurder dient zorg te dragen voor de eventueel benodigde vergunningen om het gehuurde te plaatsen en te gebruiken. Deze vergunningen dienen aanwezig te zijn op het moment van aflevering van het gehuurde. Alle lasten, belastingen, boetes e.d. voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder.

11 overmacht

Kids Party Rent / Low Budget Rent is nooit aansprakelijk, indien hij door overmacht niet de juiste of te laat de gehuurde goederen aan de klant ter beschikking stelt. Kids Party Rent / Low Budget Rent heeft het recht de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te ontbinden. De door Kids Party Rent / Low Budget Rent genoemde aflevertijden zijn vrijblijvend, overschrijding daarvan geeft wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de schuld van Kids Party Rent / Low Budget Rent schuld die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

12 afwijking

Kids Party Rent / Low Budget Rent houdt zich het recht voor in geval van overmacht, bestelde goederen te vervangen door gelijksoortige goederen.

13 aflevering goederen

Aflevering van goederen die bezorgd worden, vindt plaats aan de deur op de begane grond. Huurder staat er voor in dat deze plaats op de afgesproken leverdatum goed bereikbaar is voor Kids Party Rent / Low Budget Rent en dat iemand aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het gehuurde. Indien huurder Kids Party Rent / Low Budget Rent belet bestelde goederen bij huurder af te leveren, wordt dit gezien als annulering op de dag van ingang huurperiode en de hieruit voortvloeiende kosten (zie art. 8) komen voor rekening huurder. Door huurder zelf afhalen van het gehuurde bij het magazijn, dient te geschieden tijdens de openingstijden van Kids Party Rent / Low Budget Rent. Bezorging van goederen door Kids Party Rent / Low Budget Rent buiten deze openingstijden, levering anders dan op de begane grond, hulp bij opbouw van het gehuurde, kan slechts na uitdrukkelijke toestemming vooraf van Kids Party Rent / Low Budget Rent. Hiervoor wordt arbeidsloon aan huurder in rekening gebracht, tegen het op dat moment geldende uurtarief.

14 risico transport

De klant draagt tijdens het transport door hemzelf of derden het risico van verlies of beschadiging van het gehuurde.

15 controle

De klant dient bij in ontvangst nemen van het gehuurde, de goederen te controleren op eventuele manco's of gebreken. Deze dienen terstond aan Kids Party Rent / Low Budget Rent gemeld te worden. Reclames na ingebruikname van het gehuurde kunnen niet in behandeling worden genomen.

16 teruggave goederen

De gehuurde goederen dienen op de ophaaldag op het met Kids Party Rent / Low Budget Rent overeengekomen tijdstip op de begane grond bij de deur klaar te staan. Er dient iemand aanwezig te zijn op het tijdstip van teruggave. Zijn de goederen niet gereed voor transport, dan zijn de extra kosten (huur en transportkosten) die hier uit voortvloeien voor rekening van de huurder. Ophalen van het gehuurde door Kids Party Rent / Low Budget Rent buiten de openingstijden, ophalen anders dan van de begane grond, hulp bij afbraak van het gehuurde, kan slechts na uitdrukkelijke toestemming vooraf van Kids Party Rent / Low Budget Rent. Hiervoor wordt arbeidsloon aan huurder in rekening gebracht, tegen het op dat moment geldende huurtarief. Teruggave aan het magazijn door de huurder zelf, dient voor 17.00 uur te geschieden (tenzij vooraf met Kids Party Rent / Low Budget Rent anders overeengekomen). Na teruggave van het gehuurde aan Kids Party Rent / Low Budget Rent, vindt in het magazijn van Kids Party Rent / Low Budget Rent een telling plaats, welke bindend is. Het meenemen van de goederen door de chauffeur van Kids Party Rent / Low Budget Rent is niet te beschouwen als een dergelijke controle.

17 afwaskosten

De goederen dienen schoon, in de oorspronkelijke verpakking en gesorteerd geretourneerd te worden, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien goederen vuil of alleen gespoeld terugkomen, worden afwaskosten aan huurder in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 50% van de daghuurprijs per stuk.

AANSPRAKELIJKHEID

18 aansprakelijkheid

tijdens huurperiode Kids Party Rent / Low Budget Rent is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, na inontvangstneming door wederpartij aan het gehuurde of door het gehuurde goed ontstaan, behoudens door wederpartij te bewijzen opzet, grove schuld of nalatigheid van Kids Party Rent / Low Budget Rent. De huurder vrijwaart Kids Party Rent / Low Budget Rent gedurende de huurtermijn van alle aanspraken, die derden i.v.m. het gehuurde jegens Kids Party Rent / Low Budget Rent mochten doen gelden.

19 aansprakelijk voor schade, verlies e.d.

Huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op andere wijze verloren gaan van het gehuurde goed gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen of toebehoren tegen vervangingswaarde (inclusief eventuele demontage- en montagekosten) aan Kids Party Rent / Low Budget Rent dienen te vergoeden. Huurder dient gehuurde te beschermen tegen weersinvloeden. Schade door vocht is derhalve voor rekening huurder. Voor zoekgeraakte goederen, die later toch nog door de huurder gevonden en teruggebracht worden, betaalt huurder de verschuldigde huurprijs, verminderd met de al in rekening gebrachte vervangingswaarde.

BETALING EN GESCHILLEN

20 betaling

Betaling van de verschuldigde huur vindt plaats:

- bij afhalen of terugbrengen gehuurde door klant

- bij ophalen, aan de chauffeur

- na vooraf verleende toestemming door Kids Party Rent / Low Budget Rent op rekening

21 betaling op rekening

Bij een totaal orderbedrag kleiner dan €100 exclusief B.T.W., wordt voor het betalen op rekening €5,-- administratiekosten in rekening gebracht. Indien huurder heeft afgesproken bij retournering te betalen, en achteraf toch een rekening wenst, wordt €5,-- berekend voor administratiekosten. Betaling van rekeningen dient uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na faktuurdatum. Bij niet tijdige betaling is Kids Party Rent / Low Budget Rent gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag. Een gedeelte van een maand geldt daarbij als een hele maand. In geval van niet tijdige betaling komen de incassokosten, door Kids Party Rent / Low Budget Rent gemaakt, ten laste van de nalatige huurder. Voor elke herinnering die door Kids Party Rent / Low Budget Rent dient te worden gestuurd, wordt het verschuldigde bedrag met €5,-- administratiekosten verhoogd.

22 geschillen

Op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de overeenkomst en de uitvoering daarvan zullen aanhangig worden gemaakt bij de arrondissementsrechtbank Zwolle / Lelystad, Nederland. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

Almere, 2 april 2012